INFORMACJE O PRZETWARZANIU
DANYCH OSOBOWYCH

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych użytkowników witryny www.dibimilano.com

 

Co jest przyczyną ostrzeżenia

Pol-Cosm Sp.z o.o., (zwany dalej „Administratorem”) zobowiązuje się szanować i chronić Państwa prywatność i pragnie, abyście się czuli bezpiecznie zarówno podczas zwyczajnej nawigacji w witrynie, jak i w przypadku, gdy zdecydujecie się zarejestrować, podając nam swoje dane osobowe w celu korzystania z naszych usług udostępnionych dla użytkowników i lub klientów. Na tej stronie Administrator zamierza podać pewne informacje na temat przetwarzania danych osobowych użytkowników, którzy odwiedzają witrynę internetową lub odwiedzają ją za pomocą środków elektronicznych, poczynając od adresu www.dibimilano.com („Witryna”). Informacje dotyczą tylko danej witryny internetowej, a nie innych witryn internetowych, z którymi użytkownik może zapoznać się za pośrednictwem linków (co do których należy odwołać się do odpowiednich polityk prywatności). Powielanie lub wykorzystywanie stron, materiałów i informacji zawartych w Witrynie, w jakikolwiek sposób i za pomocą jakiegokolwiek środka jest zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora. Kopiowanie i/lub drukowanie jest dozwolone wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego (w sprawie wniosków i wyjaśnień prosimy o kontakt z administratorem pod poniższymi adresami). Inne wykorzystanie treści, usług i informacji w tej witrynie oraz ogólnie wszelkiego rodzaju danych, nawet wyłącznie technicznych, dostępnych w jakikolwiek sposób z tej witryny jest niedozwolone.

W odniesieniu do oferowanej treści i dostarczanych informacji Administrator zapewni, że zawartość Witryny zostanie racjonalnie zaktualizowana i przejrzana, nie oferując żadnej gwarancji co do adekwatności, dokładności lub kompletności dostarczonych informacji, wyraźnie zrzekając się wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy pominięcia w informacjach podanych na stronie.

 

Pochodzenie - Dane nawigacyjne

Administrator informuje, że przekazane i pobrane dane osobowe, związane z prośbą o informacje i/lub kontakt, rejestracją w witrynie i korzystaniem z usług za pośrednictwem smartfona lub innego narzędzia używanego do uzyskania dostępu do Internetu, a także dane niezbędne do zapewnienia takiej usługi, w tym dane nawigacyjne i dane wykorzystywane do ewentualnego zakupu oferowanych produktów i usług, ale także tylko dane tzw. „nawigacyjnymi” witryny przez Użytkowników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Systemy komputerowe i procedury oprogramowania stosowane do funkcjonowania tej witryny pozyskują podczas normalnego działania niektóre dane osobowe, których przekazanie jest dorozumiana w korzystaniu z Internetu. Informacje te nie są gromadzone w celu powiązania ze zidentyfikowanymi zainteresowanymi stronami, ale ze względu na swój charakter mogłyby, poprzez przetwarzanie i powiązanie z danymi przechowywanymi przez osoby trzecie, umożliwić identyfikację użytkowników. Ta kategoria danych obejmuje „adresy IP” lub nazwy domen komputerów używanych przez użytkowników łączących się z witryną, adresy URI (Uniform Resource Identifier) żądanych zasobów, godzinę wysłania żądania, metodę zastosowaną przy przesyłaniu żądania do serwera WWW, rozmiar pliku uzyskanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący status odpowiedzi udzielonej przez serwer WWW (wynik pomyślny, błąd itp.) oraz inne parametry związane z systemem operacyjnym i środowiskiem informatycznym użytkownika. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu uzyskania anonimowych informacji statystycznych na temat korzystania z witryny do sprawdzania prawidłowego funkcjonowania witryny. Należy zauważyć, że wyżej wymienione dane mogą zostać wykorzystane do ustalenia odpowiedzialności w przypadku przestępstw komputerowych przeciwko Witrynie lub innych witryn do niej przyłączonych lub z nią związanych; z wyjątkiem tej możliwości dane o kontaktach internetowych nie są przechowywane dłużej niż kilka dni.

 

Pochodzenie - Dane dostarczane przez użytkownika

Administrator gromadzi, przechowuje i przetwarza dane osobowe w celu dostarczania produktów i usług oferowanych w Witrynie lub w celu spełnienia zobowiązań prawnych. W odniesieniu do niektórych określonych Usług i Produktów Administrator może przetwarzać Państwa dane również w celach komercyjnych. W takich przypadkach wymagana będzie konkretna, osobna, opcjonalna i zawsze odwołalna zgoda w sposób i na adresy wskazane poniżej.

Opcjonalne, wyraźne i dobrowolne wysyłanie poczty elektronicznej na adresy wskazane w odpowiedniej sekcji Witryny, a także wypełnianie kwestionariuszy, komunikacja za pośrednictwem czatu, powiadomienia push za pośrednictwem aplikacji, sieci społecznościowych, centrów telefonicznych, jeśli są obecne, itp., wiąże się z późniejszym pozyskiwaniem niektórych danych osobowych, w tym danych gromadzonych za pomocą aplikacji i powiązanych usług, niezbędnych do odpowiedzi na wnioski. Informujemy również, że podczas korzystania z połączenia mobilnego w celu uzyskania dostępu do treści cyfrowych i usług oferowanych bezpośrednio przez Administratora lub przez naszych Partnerów może być konieczne przekazanie danych osobowych takim osobom trzecim. Zaznaczamy, że można uzyskać dostęp do Witryny lub połączyć się z obszarami, w których można publikować informacje za pomocą blogów lub forów dyskusyjnych, komunikować się z innymi, na przykład ze strony Administratora w sieci Facebook®, Instagram®, LinkedIn®, Youtube®, Twitter® i innych witryn sieci społecznościowych, recenzować produkty i oferty oraz zamieszczać komentarze lub treści. Przed przystąpieniem do interakcji z tymi obszarami zachęcamy do uważnego przeczytania Ogólnych warunków użytkowania, biorąc pod uwagę, że w niektórych okolicznościach publikowane informacje mogą być przeglądane przez każdego, kto ma dostęp do Internetu, a wszystkie informacje zawarte w publikacjach mogą być czytane, gromadzone i wykorzystywane przez osoby trzecie.

 

Cel przetwarzania i podstawa prawna

Dane przetwarzane są w celach:

 1. ściśle powiązanych i niezbędnych do rejestracji w Witrynie, usług i/lub aplikacji opracowanych lub udostępnionych przez Administratora, do korzystania z odpowiednich usług informacyjnych, do zarządzania prośbami o kontakt lub informacjami, w celu dokonywania zakupów produktów i usług, jeśli są oferowane za pośrednictwem Witryny;
 2. funkcjonalnych i związanych z zarządzaniem żądaniami Użytkownika/Klienta i wysyłaniem odpowiedzi;
 3. związanych z wypełnianiem obowiązków określonych w przepisach unijnych i krajowych, ochroną porządku publicznego, wykrywaniem i zwalczaniem przestępstw;
 4. marketingu bezpośredniego, tj. wysyłania materiałów reklamowych, sprzedaży bezpośredniej, przeprowadzania badań rynkowych lub komunikacji handlowej produktów i/lub usług oferowanych przez Administratora danych; działalność ta może również odnosić się do produktów i usług spółek Grupy AlfaParf, których Administrator jest częścią, i może być realizowana poprzez wysyłanie materiałów reklamowych / informacyjnych / promocyjnych i/lub zaproszeń do udziału w inicjatywach, wydarzeniach i ofertach mających na celu wynagrodzenie użytkowników/klientów, przeprowadzane metodami „tradycyjnymi” (na przykład pocztą tradycyjną i/lub połączeniami telefonicznymi od operatora) lub za pośrednictwem „automatycznych” systemów kontaktowych (na przykład SMS i/lub MMS, połączeń telefonicznych bez interwencji operatora, e-mailem, faksem, aplikacjami interaktywnymi).

Przekazywanie danych do celów, o których mowa w pkt 1), 2) i 3), związane z fazą przed-umowną i/lub umowną lub w powiązaniu z żądaniem użytkownika lub przewidziane w konkretnym przepisie regulacyjnym, jest obowiązkowe i w przeciwnym razie nie będzie możliwe uzyskanie informacji i dostęp do żądanych usług; w związku z pkt 4) niniejszych informacji zgoda na przetwarzanie danych przez użytkownika/klienta jest bezpłatna i opcjonalna i zawsze może zostać odwołana bez wpływu na użyteczność produktów i usług, z wyjątkiem niemożności przekazywania przez Administratora nowych informacji o podejmowanych inicjatywach lub promocjach czy korzyściach dostępnych dla użytkowników/klientów.

Administrator może wysyłać informacje handlowe dotyczące produktów i/lub usług podobnych do tych już dostarczonych, używając danych e-mailowych lub papierowych, wskazanych przez Państwa przy tych okazjach, którym zawsze można się sprzeciwić, postępując zgodnie z procedurami wskazanymi w samej wiadomości.

 

Sposób, logika przetwarzania, czas przechowywania i środki bezpieczeństwa

Przetwarzanie odbywa się również za pomocą środków elektronicznych lub zautomatyzowanych i jest przeprowadzane przez administratora danych i/lub osoby trzecie, których administrator danych może użyć do przechowywania, zarządzania i przesyłania danych. Przetwarzanie danych będzie odbywać się z logiką organizacji i przetwarzania Państwa danych osobowych, również związanych z logowaniem na skutek dostępu i korzystania z usług udostępnianych przez Internet, produktów i usług używanych w związku z wyżej wymienionymi celami, a w każdym razie z przyjęciem odpowiednich środków dla bezpieczeństwa i poufności danych. Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zgromadzone, z zastrzeżeniem różnych terminów nałożonych przez prawo lub funkcjonalnych w zależności od potrzeby obrony prawa w sądzie. Właśnie w odniesieniu do aspektów ochrony danych osobowych użytkownik/klient jest proszony o zgłaszanie Administratorowi wszelkich okoliczności lub zdarzeń, z których wynika potencjalne „naruszenie danych osobowych (naruszenie danych)” w celu umożliwienia natychmiastowej oceny i przyjęcia wszelkich działań mających na celu przeciwdziałanie temu zdarzeniu poprzez wysłanie wiadomości na adres privacy@alfaparfgroup.com. Środki przyjęte przez administratora danych nie zwalniają użytkownika/klienta od zwrócenia należytej uwagi na użycie, w razie potrzeby, hasła/kodu PIN o odpowiedniej złożoności, które będzie musiał okresowo aktualizować, zwłaszcza jeśli podejrzewa, że zostały naruszone/poznane przez osoby trzecie, a także ostrożnie strzec i chronić przed osobami trzecimi, aby uniknąć niewłaściwego i nieuprawnionego użycia.

 

Pliki cookie

Plik cookie to krótki ciąg tekstu wysyłany do przeglądarki i ewentualnie zapisywany na komputerze (albo na smartfonie czy tablecie lub innym narzędziu służącym do uzyskania dostępu do Internetu); takie wysyłanie odbywa się zwykle za każdym razem, gdy odwiedza się witrynę. Administrator wykorzystuje pliki cookie do różnych celów, na przykład umożliwienie utrzymania połączenia z obszarem chronionym podczas przeglądania stron witryny. Pliki cookie przechowywane na Państwa terminalu nie mogą być wykorzystywane do pobierania jakichkolwiek danych z Państwa dysku twardego, przesyłania wirusów komputerowych lub identyfikowania i używania Państwa adresu e-mail. Każdy plik cookie jest unikalny w odniesieniu do przeglądarki i urządzenia używanego do uzyskiwania dostępu do witryny. Ogólnie rzecz biorąc, celem plików cookie jest umożliwienie funkcjonowania witryny internetowej i sprawienie, aby korzystanie z niej było wydajne i skuteczne, nawet jeśli pliki cookie mogą być używane do wysyłania wiadomości reklamowych (jak określono poniżej). Więcej informacji na temat plików cookie i ich działania można znaleźć w witrynie internetowej „Wszystko o plikach cookie” http://www.allaboutcookies.org. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat plików cookie, przeczytać informacje wskazane tutaj > link a pagina cookie.

 

Obszary komunikacji i przesyłania danych

Aby osiągnąć powyższe cele, Administrator danych może komunikować się i przetwarzać dane osobowe użytkowników/klientów przez osoby trzecie, z którymi utrzymujemy stosunki, we Włoszech i za granicą, w przypadku gdy te osoby trzecie świadczą usługi na nasze żądanie. Przekazujemy tym osobom trzecim wyłącznie informacje niezbędne do wykonania żądanych usług, podejmując wszelkie środki w celu ochrony danych osobowych. Dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, jeśli jest to konieczne do zarządzania stosunkami umownymi. W takim przypadku odbiorcy danych będą podlegać obowiązkom ochrony i bezpieczeństwa równoważnym z tymi gwarantowanymi przez Administratora danych. W przypadku korzystania z usług oferowanych bezpośrednio przez Partnerów podamy tylko dane ściśle niezbędne do ich wykonania. W każdym razie przekazywane będą tylko dane niezbędne do osiągnięcia zamierzonych celów, a na żądanie zostaną zastosowane gwarancje mające zastosowanie do przekazywania danych do państw trzecich. Możemy również ujawniać dane osobowe naszym dostawcom usług komercyjnych, ze względów marketingowych w tym celu wyznaczonym jako podmioty zewnętrzne. Ponadto dane osobowe mogą być przekazywane właściwym organom publicznym i władzom w celu spełnienia obowiązków regulacyjnych lub w celu ustalenia odpowiedzialności w przypadku przestępstw komputerowych przeciwko witrynie, a także ujawnione lub przekazane osobom trzecim (jako odpowiedzialnym lub, w przypadku dostawców usług łączności elektronicznej, niezależnym administratorom danych), które świadczą usługi informatyczne i telematyczne (np. usługi hostingowe, zarządzanie i rozwój witryn internetowych) i z których usług Administrator danych korzysta celem wykonywania zadań i działań o charakterze technicznym i organizacyjnym, które mają zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania witryny internetowej. Podmioty należące do powyższych kategorii działają jako osobni Administratorzy danych lub jako Jednostki odpowiedzialne wyznaczone w tym celu przez Administratora danych.

Dane osobowe mogą być również znane pracownikom/konsultantom Administratora danych, którzy są specjalnie poinstruowani i upoważnieni do przetwarzania.

Kategorie odbiorców, do których dane mogą być przekazywane, można uzyskać, kontaktując się z Administratorem danych pod wskazanymi poniżej adresami.

 

Prawa zainteresowanych osób

W dowolnym momencie można skorzystać z praw uznanych przez prawo:

 1. uzyskać dostęp do danych osobowych, uzyskać dowody celów realizowanych przez Administratora danych, kategorie danych, odbiorców, do których mogą zostać przekazane, odpowiedni okres przechowywania, istnienie zautomatyzowanych procesów decyzyjnych;
 2. uzyskać niezwłocznie korekcję niedokładnych Państwa danych osobowych;
 3. uzyskać, w przypadkach przewidzianych przez prawo, usunięcie Państwa danych;
 4. uzyskać ograniczenie przetwarzania lub przeciwstawienie się mu w przypadkach przewidzianych przez prawo;
 5. w przypadku zautomatyzowanych procesów decyzyjnych, w tym profilowania, zgłosić sprzeciw przy wystąpieniu warunków przewidzianych przez prawo;
 6. zażądać przeniesienia danych, które zostały przekazane Administratorowi danych, czyli otrzymać je w odpowiednio zorganizowanym formacie, powszechnie używanym i czytelnym dla urządzenia automatycznego, również w celu przesłania takich danych innemu Administratorowi, bez żadnych przeszkód ze strony samego Administratora, w przypadkach przewidzianych przez prawo;
 7. złożyć skargę do organu odpowiedzialnego za ochronę danych osobowych.

 

Do celów, o których mowa w pkt 4), klient może zawsze odwołać zgodę i skorzystać z prawa do sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego (w formie „tradycyjnej” i „zautomatyzowanej”). Sprzeciw, przy braku przeciwnych wskazań, będzie dotyczył zarówno tradycyjnych, jak i zautomatyzowanych informacji.

 

Administrator danych i inspektorzy ochrony danych osobowych

Administratorem danych jest Pol-Cosm Sp.z o.o., z siedzibą w ul. Warszawska 21A, 05-520 Konstancin-Jeziorna – Polonia.

Z powyższych praw można skorzystać na żądanie osoby zainteresowanej wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres privacy@alfaparfgroup.com.

Korzystanie z Witryny, w tym przeznaczonej dla tabletów i/lub smartfonów, przez Klienta i/lub Użytkownika oznacza pełną wiedzę i akceptację treści oraz wszelkich wskazówek zawartych w niniejszej wersji informacji opublikowanych przez Administratora w czas dostępu do witryny. Administrator informuje, że informacje te mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia i dlatego zaleca się ich okresowe czytanie.

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zostało zaktualizowane 26 listopada 2019 r.

Poprzednia wersja jest dostępna tutaj.

 

 

Czy jesteś gotowa, aby zadbać o swoją skórę?
Czy jesteś gotowa, aby zadbać o swoją skórę? Dowiedz się więcej
Zapytaj o informacje
Zapytaj o informacje

Wprowadź dane Twojego salonu urody i Twoje dane osobowe.

Jesteś DIBI CENTER?

Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe

Twoje zapytanie

Zapytaj o informacje
conversational.request_info.dibi_center_title

conversational.request_info.dibi_center_text

conversational.request_info.dibi_center_cta
conversational.request_info.personal_data_title

conversational.request_info.personal_data_text

Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
Wyślij
conversational.request_info.confirmation_title

conversational.request_info.confirmation_text

conversational.request_info.confirmation_cta